Departament Comptable

Confecció de manera eficaç i professional de comptabilitats i assessorament als nostres clients en la planificació i confecció de la comptabilitat de la seva empresa.

Serveis que oferim:

 1. Planificació comptable
 2. Confecció de la comptabilitat adaptada al Pla General Comptable
 3. Confecció de llibres segons normativa (E.D.Simplificada / Mòduls)
 4. Elaboració de Balanços i Comptes de Pèrdues i Guays i presentació en el Registre Mercantil
 5. Confecció dels Comptes Anuals
 6. Assessorament Comptable
 7. Legalització dels llibres oficials de comptabilitat
 8. Tot tipus de gestions i tràmits relacionats amb aquesta matèria
 9. Càlcul de costos
 10. Complimentació dels llibres oficials de comptabilitat
  • Llibre diari
  • Llibre inventari i comptes anuals
  • Llibre d’actes
  • Llibre de socis i accionistes
  • Llibre registre d’ingressos i despeses