Departament Fiscal

La fiscalitat és una àrea important i alhora complexa per a les persones degut als constants canvis de normativa tributària, per aquest motiu planifiquem i assessorem per tal de reduir la càrrega fiscal de la seva empresa.

Serveis que oferim:

1. Assessorament en impostos directes, confecció i presentació de les liquidacions periòdiques corresponents

  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  • Impost sobre el Patromoni
  • Impost sobre Societats
  • Impost sobre Successions i Donacions

2. Assessorament en impostos indirectes, confecció i presentació de les liquidacions periòdiques corresponents

  • Impost sobre el Valor Afegit
  • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
  • Impostos Especials